خسرو 16ساله به قصاص محکوم شد

قضات شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران صبح ديروز پس از محاکمه پسري که متهم به قتل هم اتاقي اش است وي را به قصاص محکوم کردند. در ابتداي جلسه دادگاه آرش سيفي نماينده دادستان تهران به تشريح اين قتل که در ورامين به وقوع پيوست، پرداخت و گفت؛ در اين پرونده «خسرو» 16ساله متهم است جوان 20ساله يي به نام امين را در روز 21 تيرماه سال گذشته با چاقو کشته است و با توجه به مدارک موجود درخواست مجازات او را دارم. در ادامه جلسه دادگاه اولياي دم مقتول نيز تقاضاي قصاص متهم را کردند و سپس خسرو با قرار گرفتن در جايگاه به دفاع از خود پرداخت و اظهار داشت؛ به خاطر مشکلات مالي از انديمشک براي پيدا کردن کار به تهران آمدم، از آنجايي که نتوانستيم منزلي کرايه کنيم در ورامين 15 نفري آپارتماني را اجاره کرديم. وي افزود؛ شب حادثه من مشغول آشپزي بودم و امين و دوستانش مواد مخدر مصرف مي کردند. آنها به من اعتراض کردند و گفتند زماني که ما مواد مي کشيم تو آشپزي نکن. بر سر اين موضوع با يکديگر درگير شديم اما ماجرا پايان يافت. شب من رختخواب ها را در حياط پهن کردم، امين آمد و گفت؛ از آنجايي که من بزرگ تر هستم تعيين مي کنم که تو کجا بخوابي. دوباره بر سر اين موضوع با همديگر درگير شديم و امين چايي را که در دستش بود، روي من پاشيد و با آجر به طرفم حمله کرد. داخل اتاق رفتم، چاقويي برداشتم و به شکمش زدم و به روي زمين افتاد. ما به بيمارستان منتقلش کرديم حتي پول دادم تا او را مداوا کنند. روز بعد به انديمشک رفتم و در آنجا خانواده ام اطلاع دادند که کشته شده، به همين خاطر فرداي آن روز خودم را به کلانتري معرفي کردم . قضات شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران (کوه کمره يي، تردست، سالاري، سليماني نيا و باقري) پس از انجام شور متهم اين پرونده را به قصاص محکوم کردند.

Source: Etemaad Newspaper Iran

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!