Meet the Press شاه در

به‌نقل از وبلاگ ایرانیان برونمرز

یکشنبه گذشته به مناسبت شصتمین سالگرد این برنامه بخشهای بسیار کوتاهی از مصاحبه‌های شخصیتهای مهم تاریخی که در این برنامه ظاهر شده‌اند پخش شد. یکی از این شخصیتها محمدرضا پهلوی شاه سابق ایران است. (بعد از آگهی و از دقیقه ۲:۳۰) او در این مصاحبه می‌گوید

تا جائیکه به ما مربوط می‌شود ما بازیچه هیچ کشوری از جمله امریکا نیستیم

اگر از سلطنت‌طلبها بپرسید خواهند گفت که همین حرفهای شاه در سالهای آخر حکومتش سبب نگرانی غرب و مخصوصا امریکا شد و آنها خواستند با روی کار آوردن آخوندها به او گوشمالی بدهند.
اگر هم از مخالفان بپرسید می‌گویند شاه سعی داشت با این روشها خود را مستقل از غرب نشان بدهد.
ولی به‌نظر من قضیه بسیار پیچیده‌تر از این تفسیرهای ساده‌انگارانه است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!