نبرد روستائیان و روشنفکران؟!

سفرهای استانی رئیس جمهور (که اکنون دور دوّم این سفرها نیز آغاز شده است) در شهرستان اردبیل گرفته تا شهر آرادان در استان سمنان، از دیدار با مردم شهرستان برخوار و میمه در استان اصفهان تا شهرهای بنان و راور و زرند درکرمان؛ در راستای همین استنتاج نیز می توان درک کرد که رئیس جمهور و کارشناسان نزدیک به وی نسبت به جلب نظر جامعهء شهری بویژه در کلان شهرها در انتخابات آتی دست شسته اند و بیشترین سرمایه گذاری را بر روی طبقه روستایی ایران متمرکز کرده اند، در همین راستا بزغاله! خطاب کردن منتقدین دولت را می توان فهم بر آن دانست که رئیس جمهور عملاً چشم امید بر طبقه متوسّط شهری ایران بسته است و با تخصیص پول در سفرهای استانی خود می کوشد طبقهء روستایی را با هزینهء کم به سوی خود کشد. اگر با معیارهای فکری و سنجش یک شهروند روستایی به مسئله حضور احمدی نژاد در این روستاها بنگریم مشهود به نظر می رسد که حضور وی در این شهرهای دور افتاده که در طی تاریخ چندین دههء خود شاهد کمترین حضور چهره های سیاسی در خود بوده است این اعتبار را به این طبقه می دهد که رئیس جمهور یگانه حامی و منجی آنها خواهد بود؛ این برداشت ها البتّه در ذهنیّت جامعهء روستایی برداشتهایی دورازذهن نیست بویژه آنکه القاء کننده نوعی عرق بومی برای شهروندان آنها نیز خواهد بود البتّه این مسئله سوای از تخصیص پولها و اعتبارات ریالی است که در حین سفرهای وی به مردم آن شهرها بدون رویّه اختصاص داده می شود که طبعاً در ذائقه جامعهء روستایی اثری مضاعف در جهت مقبولیّت وی در اذهان بجای خواهد گذاشت. ازاینرو به لحاظ آماری چنانچه سکنه روستایی و سکنه شهرهای دور افتاده که چه بسا درک دقیقی از تحوّلات جاری کشور ندارند رقم قابل ملاحظه ای باشند طبعاً می توان به استدلالات فوق عمق بخشید و این گمانه زنی را دقیق تر بیان کرد که سفرهای استانی وی مختصاً جامعهء روستایی را هدف قرار داده است و کارِ کارشناسی دقیقی در این زمینه صورت گرفته است و کارشناسان اجتماعی نزدیک به وی اعتنایی به جامعهء شهری در جهت جلب نظر آنها در حمایت از وی در انتخاب آتی ندارند. امّا نکته دیگری که باید مورد توجّه قراربگیرد آن است که طبقهء متوسّط شهری ایران حضوری متفرّق در انتخابات از خود نشان داده اند بخصوص بعد از سرخوردگی دوره هشت سالهء اصلاحات و تشتّت آراء و نظری که در میان این طبقه در انتخابات ( چه انتخابات مجلس چه ریاست جمهوری ) گذشته رخ داد درنهایت به سود جناح رقیب تمام شد و چنانچه همین وضعیّت بار دیگر رخ دهد و بخشی از رای طبقهء متوسّط شهری بصورت تحریم کنندگان تلف شود با در نظرگرفتن آنکه جناح رقیب متّفقاً از آراء ِثابت چند میلیونی خود بهره مند است در اینصورت آرایی که از سوی جامعهء روستایی به سود محافظه کاران جمع خواهد شد جبران ِ رویگردانی آراء طبقهء شهری از وی را خواهد کرد؛ با این گمانه زنی ها برنامهء سفرهای استانی وی را می توان یک کار کارشناسی دقیق دانست و انتخابات آینده را نبرد طبقهء روستایی از یکسو و طبقهء روشنفکر و تحصیل کرده از سوی دیگر بر آورد نمود.سهند شمس اسحقی5/آذر/86

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!