توپ

توپ گرد زندگی

سرخ و سفید و پسته ای

گردید و افتاد توی جو

صدا کرد فریاد کرد

آی مردم من گیرم

به این خاطره زنجیر م

در خواب زار میزنم

که گذشته زیبا بود

اون کوچه دیگه خاکی نبود

در هر سو دیوار بود

راهم به جوب کشیده شد

سرنوشت به گل کشیده شد

ریشه ام کجا کاشته شد

توپ گرد زندگی

سرخ و سفید و پسته ای

زدم زمین هوا نرفت

رفت توی جوب با سر سخت

امید ما زرد شد

این زندگی رنج شد

جوب رفت و مرداب شد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!