‫آشنا

 

 

‫چشمام رنگ درخته

‫رنگ خاکه

‫رنگ همون دیاره

‫که سایه هاش از کهربایه

‫من و تو

‫تو که چشمات رنگ آبه

‫دلت هم راهی به راهه

‫غربتم دور از چشماته

‫از هم سواییم

‫هم قبیله که نه

‫فقط اشناییم.

‫کتایون هادیزاده

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!