نژاد پرستی ایرانی

یادم هست حدود هفت هشت سال پیش در میدان توپخانه تهران (بخوانید میدان امام خمینی) سوار اتوبوس تجریش شدم. صبح جمعه بود و بسیاری از مسافرها عازم کوه بودند. صندلی ها پر شده بود و عده ای هم سرپا ایستاده بودند. راننده ی اتوبوس وقت جمع کردن بلیت با لحنی بسیار توهین آمیز یک مسافر افغانی که روی صندلی نشسته بود را مجبور کرد تا جای خود را به یک مسافر ایرانی بدهد. البته این کار با اعتراض سایر مسافرین عملی نشد و کارگر زحمت کش افغانی بعد از تحمل تحقییر و بعد هم شاید ترحم سایرین روی صندلی نشست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!