سوال

سوال بزرگ زندگی چیست

خدا کجاست عشق چیست

چرا باید از خدا ترسید

چرا نمیشود به او عشق ورزید

چرا گریه کردن و سینه زدن دارد ثواب

چه دیدی روی ماه یک شب مهتاب

هدف سوال بود یا جواب

این مردم را که برد بخواب

گریه و شیون این زنان

چه دردی شفا کرد از زمان

دین شاعران چه شد

عشق صوفیان چه شد

کجا رفت خنده کودکان

کجاست خداوند بخشاینده مهربان

سوال بزرگ زندگی چیست

جوابش در نگاه دیگران نیست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!