دريا از آن من

کفش هايم را در دريا جا گذاشته ام

                 تا از مهربانی دريايي ات بگذرد

***

ساحل فقط جای تماشا بود

                            و لم دادن سبکباران

اما در انفجار بزرگ

          در سفر  پيدايش؛

از توآموختم بر موج برقصم

و جز بر پرواز و صبح آرام نگيرم

***

دريا از آن من است اکنون

             و تمامی جنگل ها که

                      از آب های شور زاده می شوند

***

کفش هايم از آن تو!

 

— شکوه ميرزادگی

هفتم فوريه 2008

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!