پاهایم به زمین نمی رسد

معلق

آویزان

از داری

که پایه اش به زمین 

نمی رسد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!