گل پامچال. ملودی محلی گیلان

به نام انکه هنر را . زیبایی را. عشق را و موسیقی را افرید

Mr.Naser Masoudi ~Original

http://www.taranehbaran.com/music/masoudi_1.php4

Mr.Bijan Bijani ~From Iran Zamin

http://www.818s.com/Music/B/Bijan%20Bijani%20-%20Iran%20Zamin/

Mr.Farid Farjad ~Violin

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!