جواب

فکر توکجاست

هزار بوسه میدهم

برای یک جواب

بانی روح تو چیست

هزار ستاره میدهم

برای یک جواب

چه زمزمه میکند لب تو

هزار ناله میخرم

برای یک جواب

خم ابروی تو را که کشید

هزار بار به شکار ماه میروم

برای یک جواب

نور چشم تو از کجاست

هزار قطره خون میچکد از دلم

برای یک جواب

آینده من و تو کجاست

هزار شعر مینویسم

برای یک جواب

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!