شعری از سیمین بهبهانی بانوی شعر ایران

خانم بهبهانی در مراسمی که در سفر اخیر ایشان به آمریکا در شهر واشینگتن دی سی برگزار شد برای حاضران این شعر را خواندند.

کسی روشنفکران را بزغاله نامیده بود و این مطلب – به من برخورد و شعر را سرودم

شنیدم باز هم گوهر فشاندی ”
که روشنفکر را بزغاله خواندی
ولی ایشان ز خویشانت نبودند
در این خط جمله را بیجا نشاندی
سخن گفتی ز عدل و داد و آن را
به نان و آب مجانی کشاندی
از این نقلت که همچون نقل تر بود
هیاهو شد ؛ عجب توتی تکاندی
سخن هایت ز حکمت دفتری بود
چه کفترها از این دفتر پراندی
ولیکن پول نفت و سفره خلق
ز یادت رفت و زان پس لال ماندی
سخن از آسمان و ریسمان بود
دریغا حرفی از جنگل نراندی
چو از بزغاله کردی یاد ؛ ای کاش
“سلامی هم به میمون می رساندی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!