«رویارویی کشتی آمريکايی با دو قايق در خلیج فارس»

آمريکا می گويد که يک کشتی باری تحت
اجاره وزارت دفاع این کشور برای جلوگيری از نزديک شدن دو قايق که به نظر
می رسيد ايرانی باشند، به سوی آنها شليک کرده است.

این در حالی است که شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم به نقل منابع نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که رویارویی بین قایق های ایرانی و کشتی آمریکایی رخ نداده است.

ناخدا
دوم ليديا روبرتسون، سخنگوی فرماندهی ناوگان پنجم آمريکا، گفت:«اگر آنها
مقرارت موجود در اين باره را رعايت می کردند می شد از بروز اتفاق جلوگيری
کرد».

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!