باران و برف بهاري در تهران

بارش رگبار پراکنده بهاري امروز، هواي تهران را لطيف و با طراوت کرد و شهروندان تهراني که پس از يک ماه و 20 روز از آغاز بهار در حسرت ترنم باران به سر مي بردند،زير رگبار روح افزاي باران نفس عميق کشيدند.گردو غبار درختان زدوده شد و هواي پاک و خنک ميهمان ريه هاي شهروندان تهراني گرديد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!