تخت جمشيد

http://boro2download.blogfa.com/post-9.aspx : در بازسازي اين فيلم جمعي از استادان ايران شناسي دانشگاه هاي معتبر جهان هم چون پروفسور عباس عليزاده از دانشگاه شيكاگو، پروفسور ريچارد فري، از دانشگاه هاروارد ، پروفسور شاپور شهبازي از دانشگاه ايسترن اورگن و پروفسور رمي بوكارلت محقق مركز ملي علمي فرانسه نيز همكاري داشتند. شکوه تخت جمشيد اولين فيلم مستند ايرانی است که با اتکا به اين شيوه تازه ساخته شده است. در يک ارزيابی اجمالی بايد گفت که اين فيلم که با سرمايه خصوصی توليد شده است يک توليد ارزشمند و اثری پيشگام است. تقريبا نيمی از فيلم متکی به تصويرسازی ديجيتالی است و بيينده در برابر تصويرهايی که در آنها ويرانه های تخت جمشيد به کاخهای زيبا و غول پيکر تبديل می شوند احساس اعجاب می کند. در فيلم شكوه تخت جمشيد، بناهاي تخت جمشيد با استفاده از رايانه بازآفريني شده اند اين تصاوير همراه با موسيقي جادويي آن غرور را در دل هر ايراني زنده مي كند در كنار اين فيلم، كتاب شكوه تخت جمشيد نيز به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است كه در آن به ميراث كهن تمدن ايران زمين اشاره شده است

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!