سگ زرد ملوس

تو به فرمان خدای خانه است

کاینچنین شیرینی.

 

و به لبخند دراز رخ اوست

که درخشی به تمام

چون خم زرّینی.

 

بار دیگر، به یکی اخم همان خانه خدای

دلخور و غمگینی.

 

و به دستور همان مالک خُرد،

ای ملوسک: سگ زرد،

از درختان تر و تازه  ببار

میوه ها می چینی. 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!