بازداشت جمعی ِ بهائیان بیگناه: این بار یاران ایران

دیروز صبح به وقت ایران اعضاء هیات یاران ایران که رهبری امور اداری جامعۀ بهائی ایران را به عهده داشتند بازداشت و به زندان اوین برده شدند.جامعۀ بهائی ایران هم اکنون به بیش از سیصد هزار نفر بالغ می شود. هیات یاران ایران که امور روزمره و اداری بهائیان ایران را اداره می کند از سال 1362 (1983 میلادی) که تشکیلات اداری بهائی در ایران رسما تعطیل شد، ادارۀ مسائل اداری جامعۀ بهائی را در دست گرفت. پیش شرط تعطیل تشکیلات بهائی در ایران همانا آزادی کامل بهائیان در اجرای مراسم و مناسک دینی خویش، اجازۀ شرکت دانش آموزان بهائی برای شرکت در آزمون سراسری و ورود به دانشگاهها، به کار برگرداندن بهائیان اخراج شده، و احقاق حق بهائیان و حضور در جامعۀ مدنی ایران بود. قابل توجه است که با وجود تعطیلی تشکیلات بهائی همانگونه که آیت الله موسوی اردبیلی دادستان کلِّ کشور خواستار آن شده بودند نظام جمهوری اسلامی حقوق از دست رفتۀ بهائیان را به ایشان برن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!