شام آخر

برای شام آخرم

سفره بیندازید بر زمین

زیر سایه بیدی مجنون

تا شاخهایش سرم را نوازش کنند

بسان پرهای سیمرغ دردم را درمان کنند

برای شام آخرم

بیاورید نان و پنیر

در کنار پیاز و شمشیر

یعقوب لیث را بگوئید بیاید به صفا

شراب حافظ بیاورید که دارد وفا

برای شام آخرم

بیاورید آن قالیچه سلیمان

تا بروم به البرز ببینم راه شیران

بگیرم برف دماوند در مشتم

از فراز زاگرس فریاد زنم که سرگردانی را کشتم

برای شام آخرم

ببرید مرا تا بخندم به دیدار درختان پسته

انار را نوازش کنم تا بنوشم آن خون خسته

ببرید مرا تا نعشه شوم از بوی زعفران

بلرزانم درخت توت را تا توان

برای شام آخرم

کمان آرش را به من دهید

که پیکان او به قلب من رسید

مرا ببرید دیو سپید را ببینم

تا چشم در چشم بگویم که نمیمیرم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!