اعتراض گروه آشیانه به تغییر نام خلیج فارس

در پروژه جدید گروه امنیتی آشیانه، حدود 100 سایت عربی که اکثرا سایت های مهم دولتی و سایت های دانشگاه ها و شرکت های عربی بودند توسط گروه امنیتی آشیانه هک و چهره تمامی این سایت ها به صفحه ای با نماد ایران و نماد خلیج فارس تغییر پیدا کرد. هدف از این کار محکوم کردن تغییر نام خلیج فارس و استفاده از اسم خلیج عربی در سایت های عربی بود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!