ناگفتنیها

در غروب این شهر صحرا

وقتی نسیم شرق میرسد از کوچه باغها

دلم میخواهد بگم از ناگفتنیها

فریاد زنم “اگر” ها را

بشمارم کارهای نکرده را

افسوس خورم نوازشهای نکرده را

بسوزانم زخمهای سرنبسته را

اگر ناگفتنیها گفته میشد

زجر این اگرها خفته میشد

افسوسها پاک میشد

قلب ما آزاد میشد

اورنگ

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!