“دل بسته اي ؟”

درچشمهی ِ ديوانگي

در زجر ِ ناهنجار ِ اين آوارگي

در ساحت ِ بيگانگي

            پايان ِ دورافتادگي

                        برديده اي ؟

برعمق ِ اين گم گشتگي

                       خنديده اي ؟

از ديدگان ِ اشك بار

               ظلم ِ جهان را ديده اي ؟

از ترس ِ اين اهريمنان

              واخواست را برچيده اي ؟!

از قلب ِ خود

         پرسيده اي ؟

به ايمني

          رسيده اي ؟

‌ در حيلهی پندار ِ کژ

              روح و روان بسپرده اي ؟!

در انزواي ِ بستر ِ مغموم ِ دل

                ياقوت ِ جان پرورده اي ؟

چون قطره هاي خون ِ مهر

        از اوج ها ،

مقصود ِ خود بگزيده اي ؟‌

در حلقه هاي مبهم ِ هشياري و ديوانگي

                  به رازها

پي برده اي ؟

از حرص و نفرت هاي پوچ ،

از آزها

         سرخورده اي ؟

طلسم ِ ” خود “

و ” ديگري “

                   بشكسته اي ؟

در شور و

در آرام ِ جان

                   دل بسته اي ؟

—-

ر. رخشاني

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!