مسجد سلیمان، تصویر ایران بدون نفت؟

مسجد سلیمان قبل از دوران جدید حیاتش که با اکتشاف نفت آغاز شد، اسم و رسمی نداشت. قصبه ای بیش نبود. اهمیتش تنها در این بود که ایل بختیاری در مواقع ییلاق و قشلاق چند صباحی در آنجا سکونت می کرد. اکتشاف نفت بارقه امیدی در آن دمید. کاوش برای نفت در ناحیه چیا سرخ حوالی کرمانشاه و همچنین در ماماتی نزدیک رامهرمز با ناامیدی مواجه شده بود. اما علائم موجود و وجود آتشگاه و نیز حوضچه ای که خود به خود قیر از آن می جوشید و یادداشت های مورخین و باستان شناسان که تصریح کرده بودند در ناحیه نفتون نفت فراوان به دست می آید، امید سرمهندس رینولدز را که از مدتی پیش در آنجا به کار حفاری مشغول بود، زنده نگه می داشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!