عدم امكان ارتباط با رهبران دستگير شدۀ جامعۀ بهائيان ايران

شش رهبر جامعۀ بهائيان ايران كه نزديك به دو هفته پيش دستگير شدند از حق هر گونهارتباطى محروم شدهاند و به آنها اجازۀ تماس با وكلا و خانواده‌شان داده نمى‌شود جامعۀجهانى بهائى به شدت نگران سرنوشت آنهاست بانى دوگال نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل متحد گفت: “هرچندگزارش‌هاى اوليه حاكى از انتقال آنها به زندان اوين بود اما هيچ اطلاع موثقى در اين زمينهوجود ندارد و ما به شدت نگران وضعيت آنها هستيم آنچه روشن است اين است كه هيچ يك از حقوق اوليۀ آنها مراعات نشده و اجازۀ تماس باخانواده يا مشاوران حقوقى به آنها داده نشده است. ما حتى نمى‌دانيم كه آنها به دادگاه رفتهباشند يا مورد اتهام روشنى قرار گرفته باشند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!