احمدي نژاد: براي توزيع عادلانه مواد غذايي در جهان راهکار داريم

رئيس جمهوري اعلام کرد: جمهوري اسلامي ايران براي توزيع عادلانه و مناسب مواد غذايي در جهان راهکارها ، پيشنهادها و برنامه هاي روشني دارد.
دکتر محمود احمدي نژاد بامداد سه شنبه پيش از ترک تهران به مقصد رم براي شرکت در سران سازمان خواروبار و کشاورزي سازمان ملل (فائو)‌ گفت: امروز در دنيا با بحران مواد غذايي روبرو هستيم و اين موضوع بسياري از کشورهاي را با مشکل مواجه کرده است .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!