سخنرانی عبدالله مومنی درسمینار جبهه ملی ایران

از نظر ما مهمترين شکاف و نزاع سياسي در جامعه ي ايران شکاف دموکراسي- آمريت است، به همين جهت همه ي نيروهاي دموکراسي خواه و مسالمت جو، متحد بالقوه ي يکديگر محسوب مي شوند . براي بالفعل شدن اين اتحاد بايد سطح مداراي سياسي مان را گسترش دهيم و خط کشيهاي کهنه ي تاريخي را فراموش کنيم >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!