خرافه پرستی در ایران

منزلی در شهر قدس در استان مرکزی که به علت خرابی ناودان و ریزش باران و پس از خشک شدن ایجاد یک شکل بر روی آن باعث تجمع ساده لوحان گردیده و از این دیوار و نقش روی آن مدد می جویند!!!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!