ابلاغ سیاست نظام اداری با هدف ‘آزاد گذاشتن مردم’

اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی در یک همایش دولتی با محور قرار دادن موضوع دموکراسی از ابلاغ مجموعه ای از سیاست های کلی نظام اداری با هدف “آزاد گذاشتن مردم” برای اداره امور کشور خبر داده است. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!