Iranian border police on opium patrol

 

در این گزارش خبرنگار تلویزیون الجزیره یکی از گشتهای شبانه سربازان ایرانی در جاده های کوهستانی نواحی مرزی را همراهی می کند. یکی از فرماندهان مرزی در مصاحبه با خبرنگار از عدم همکاری دولت پاکستان و افغانستان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر به شدت ناراضی است. همچنین قسمتهایی از دیوار و کانالی به عمق 5 متر برای جلوگیری از وارد شدن قاچاقچیان به ایران نشان داده شده است

http://uk.youtube.com/watch?v=8Ep-wtx6dp4

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!