خاک مریخ ‘مستعد رشد گیاهان’

دانشمندان ناسا معتقدند که خاک مریخ ظاهرا حاوی مغذی های کافی برای رشد و نمو موجودات زنده یا حداقل گیاه مارچوبه (آسپاراگوس)
است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!