نگاه امیدوارانه مقام آمریکایی به تأخیر ایران

یکی از مسئولان ارشد وزارت امورخارجه آمریکا در واکنش به سخنان اخیر رئیس مجلس ایران که تأکید کرده غرب فرصت کوتاهی برای تعامل
با ایران دارد، گفت که زمان برای پاسخ ایران به بسته مشوقهایی که به این کشور عرضه شده، در حال سپری شدن است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!