جزئياتي درباره توطئه سوء قصد به جان رييس جمهور ايران در رم

ظهره وند با بيان اينكه طبق گفته افراد متخصص در زمينه اشعه X-RAY درصورتي كه ميزان اشعه از ۱۵۰۰ تجاوز كند، احتمال خطر جدي براي افراد حاضر در معرض آن وجود دارد ، گفت : وقتي رييس جمهوري وارد محل شد، ميزان اشعه دستگاه بيشتر شد و به بالاي ۱۰۰۰ رسيد بطوريكه آثار ناشي از شدت اشعه در محيط داخل ساختمان كاملا احساس مي‌شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!