نامه سینماگران به رئیس دیوان عدالت اداری

هفتاد و دو نفر از سینماگران ایران در نامه ای به رییس دیوان عدالت اداری، خسارات ناشی از توقیف فیلمهایی که با مجوز وزارت ارشاد تولید شده را بسیار سنگین خوانده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!