ترور ناکام افشاگر دوم

عبدالله شهبازي که بعد از عباس پاليزدار از او به عنوان “افشاگر دوم” نام برده مي شود، به نوشته منابع خبري روز گذشته ‏از يک ترور جان سالم به در برد. در اين ارتباط وي نامه اي به محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري ايران نوشته و در آن ‏ادعا کرده است که حمله کنندگان به وي، قصد “قتل” او را داشته اند.‏

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!