مانور هوایی-دریایی سپاه پاسداران در خلیح فارس

همزمان با ادامه تنش ها بر سر مناقشه هسته ای ایران، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مانور نظامی جدیدی برای افزایش توان خود برگزار کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!