تاکید بر دفاعی بودن موشک ها، اعتراض به ‘فضاسازی’ غرب

ایران در واکنش به انتقاد کشورهای غربی از آزمایش های موشکی تازه این کشور تاکید کرده است که این اقدام تنها جنبه دفاعی داشته و به آنچه “فضاسازی” غرب و رسانه های “وابسته به آن” خواند اعتراض کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!