بررسی نقش رسانه ها در جلوگیری از جنگ

روز پنجشنبه جلسه ای در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن، سواز، با عنوان “ایران، جنگ، و رسانه ها” برگزار شد که هدف برگزارکنندگان آن بررسی نقشی بود که رسانه های ایرانی و غیر ایرانی می توانند در جلوگیری از حمله احتمالی به ایران داشته باشند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!