کاتوزيان: بريتانيا نقشی در برآمدن رضاشاه نداشت

An interview with Oxford Scholar, Professor Homayoun Katouzian, provides a challenge to the notion that the British helped prop Reza Shah to power and helped remove Ahmad Shah from office (report from Rouznamak Blog):

کودتای سوم اسفند 1299 خورشيدی که به روی کار آمدن دولت سيدضياء الدين طباطبائی و سپس رضاخان و در نهايت سقوط قاجاريه انجاميد، در شرائطی رخ داد که ايران سالها بود در بی نظمی و هرج و مرج به سر می برد.

>>> Article
>>> Audio

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!