آیت الله خامنه ای: خطوط قرمز مذاکرات هستهای روشن است

آیت الله خامنه ای گفت “اینکه برخی بگویند رئیس جمهوری آمریکا در ماههای آخر مسئولیت خود اقدامی را انجام دهد و دردسر آن را برای دولت آینده بگذارد، تصور اشتباهی است زیرا اگر کسی اقدامی انجام دهد، ملت ایران او را، حتی در زمانی که در مسئولیت هم نباشد، مورد پیگرد قرار خواهد داد و مجازات خواهد کرد.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!