بند رهایی

نگفتمت که گلا بیا به خانۀ ما؟

نگفتمت که بخوان خوش این ترانۀ ما؟

نگفتمت که مخور غم زمانه دگر؟

نگفتمت که بمان درون سینۀ ما؟

نگفتمت که عدو غم ترا نخورد؟

نگفتمت نشود پل میانۀ ما؟

نگفتمت بگشا چو غنچه گل دهنی؟

نگفتمت که بنوش می شبانۀ ما؟

نگفتمت که منم به هر کجا نگری؟

نگفتمت که مپرس ز کس نشانۀ ما؟

نگفتمت که بیا چو شبنم سحری؟

نگفتمت بنشین تو بر جوانۀ ما؟

نگفتمت که بشو غریق رحمت عشق؟

نگفتمت که مخوان دگر فسانۀ ما؟

نگفتمت که مرم ز آب و دانۀ ما؟

نگفتمت که بمان در آشیانۀ ما؟

نگفتمت مهراس ز هوی وهای بشر؟

نگفتمت که به ما فقط رخی بنما؟

نگفتمت که فقط به بند ما به درآ؟

نگفتت که شوی ز قید غصه رها؟

نگفتمت که منم درون سینۀ تو؟

نگفتمت که:  “بگو ز پرده ها بدر آ؟”

 

دهم دسامبر 2006

اتاوا

برف می بارد. 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!