ابعاد و عوامل بقای آن در جامعه ایران

چندی پیش در کارگاه بررسی و تدوین برنامه عملیاتی کنترل و کاهش خشونت علیه کودکان که در تهران تشکیل شد ، نماینده یونیسف در ایران ضمن اشاره به نا پیدا بودن بخش مهمی از خشونتها علیه کودکان و حتی انکار آن از سوی اطرافیان کودک ، این پدیده را یک چالش بین المللی ارزیابی کرد که در بسیاری از جوامع جریان دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!