اشگ شراب…

از وقتی تو رفته ای

صد ها نخ سیگار

در لابلای انگشتان تو

خاموش مانده است

و دودشان در دل من به آهی بدل.

از وقتی تو رفته ای

لیوان های شراب وتکیلا

گریان وتلخ، خشکیده اند

گیج و بی صدا

از وقتی تورفته ای

جهان هنوز پر از

زشتی است و جنگ و

هزاران کلام مهر

بیهوده مانده است در گلوی تنگ روزگار

بی تو……

 

مهناز بدیهیان
 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!