به یاد احمد شاملو در هشتمین سالگرد خاموشی اش

هشت سال از خاموشی احمد شاملو هنرمند و روشنفکر بر جسته می گذرد. با مروری کوتاه بر زندگی او و گوش دادن به صدایش از او یاد می کنیم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!