تالیف اولین فرهنگ لغت قران در تاریخ اسلام

فرهنگ قرآن که توسط انتشارات Robert Laffont در مجموعۀ Bouquins، با ابتکار و مدیریت محمد علی امیر معزی، استاد کرسی الاهیات در دانشگاه پاریس، منتشر شده است، مانند پنجره ایست که به روی انواع تفسیر ها و تعابیر در بارۀ مفاهیم و مصادیق قرآنی باز است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!