نماز فارسی من,ملايه با حال سلسبيل و بچه بازا

سلسبيل..بوستان سعدي.قصرالدشت دوازده متری رو اگه بشناسيد ميدوني که پايتخت تهرانه من تا چهارده پونزده سالگی سيتيزن دوازده متري بودم ..بيشتر پسرو دختر دايی و خاله عموها هم تو اين منطقه بودن و دانش اموز   بعدشم رفتيم اميراباد ..تو دوازده متری يه مسجد بود که کليد دار و امامش يکی بود بنام حاج مغصودی که ملايه ميون ساله با حال و اهل جوک بود.ترک همدونی بود ..خلاصه هفت هشت سالم بود نميدونم فضايه اروم و روحانی مسجد بود  يا تکيه رفتن و شربت الو و قيمه مفت کار دستمون داد و نماز خون  روزه بگيرشدم و چرت همسايه هايه  محله رو باعربده  اذون هايه  بی موقع ظهر می پروندم و فحش بی پدر مادر نصيبم  ..حالا تويه خانواده ارتشی غير مذهبی اين ديگه سرامد عجاعب بود..البته سال به سال ميگذشت و من هم نماز روزم بجا بود هم فوتبال و کتک کاری و کتک خوری ودختربازی وچک کردن کاتالوگ لباس نيمه لخت که خواهرم از المان مياورد..اين کاتالوگها با روغن نباتی چه حالی داشت

…يادم مياد پونزده سالم بود که رسوبات کتاب زرين کوب و کسروی عمويه اکسنتريکه کوچيکم کار دستم داد و نماز رو ديگه  فارسی خوندن تا يه روز که گير اين حاج مغصود افتادم..اين مسجد امام صادق در اصل پاتوق يه عده پير مرد بود و بچه بازاری ..از ديگرون هم اگه کسی ميومد يا واسه اب خنک بود يا فرار از گرما..مشد مغصود هم با اينکه سالها منو از بچگی تو مسجد و تکيه و شام غريبان ميديد هنوز به شوخی و بذله  با لهجه ترکيش سر بسرم ميذاشت و ميگفت “ايی تکم سک تا شبی عالافی دوونبال مينی جووب مال حرام بعدی عاميدی مسجيد مغرب عشا ميکونی واسه توبه  ” ولی من باهاش حال ميکردم و شوخی و فيلم بازی .بهش ميگفتم اگه ملايه خوبی باشه واسش فيلم سکسی ميارم و فحش بود که ميداد..داشتم ميگفتم.. من گه و گاه به مسجد ميرفتم برايه نمازام که بيشترش قضا بود.. يه روز چون من نماز رو معمولان زمزمه ميکردم يه بچه مقدس بازاری شنيد و لوم داد به حاجي..بعد نماز حاج مغصود{که زمونه انقلاب شد حجت ال اسلام} صدام زد و بی مقدمه گفت به شوخی ای اکمل ال کافرون ..گفتم که چی .با مزاح گفت که توله ادم اين نمازت نماز کفره که داری فارسی ميخونی در حالی که عربيت از من بهتره ..بهش گفتم حاجی کجايه قران گفته نمازتو به عربی بخون ..گفت اخمق اين به تو نيومده از احاديثه و اياته .گفتم نشونه بيار از قران..يادش نيومد چيزي..گفتم مگه خدا تنها عربي بلده که من عربی بگم و تازه اين يه نوع بی ادبيه که با خدات نييايش کنی بدون اينکه دوزاريت بيفته چ داری ميگی و بعدم از سوره يا ايهالناس انی خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبان و قباعل لتعارفو  واسش نشونه دادم که خداوند ميفرمايد که شما را افريديم از زن و مرد و نژاد گوناگون که لذت بريد ..پس هر کی به زبون خودش. بعد ازش پرسيدم مشکله اين چيه؟,,. حاجيت نباشه مش مغصود هاج و واج شد و زد زير خنده و گفت “”اخی گرمساق ميخوای فارسی بيگی دوکوون ما رو تخته کني, اينجوری باشی که سعوال شرعی ديگی يووختو..همه خوودشوون ميشن ايمام زادي””. ديدم بنده خدا حرفش حسابه..بهش قول دادم تو مسجد نمازو عربی بخونم….يسال بعدم که انقلاب ش من که تو محله نبودم شنيدم حاجی شده رييس شورا و کميته اسلامی محله و نون و اب به راه..نوش جونش ملايه با حالی  بود  

 

  بچه بازا

سلسبيل پايتخت بچه بازا و فاعلين و مفعولين ايران بود ..از قنادی محل تا خياط تا پسر خياط .از مکانيکی تا مش قفل ساز بايد وجب وجب ميکردی تو سن هشت نه سالگی که گير فاعلين و مفعولين نيفتي..فاعلين هم معمولان همون ابنه به اصطلاح مظلوم ويکتيم سابق بودن که حالا شده بودن ظالم..من و پسر داييم تو نه سالگی گربه رو دم حجله کفن کرديم با سيم ترمز تو کله محسن بچه باز پسر اوستا معمار که خود مفلسش هم بچه باز بود{که بعدان شنيدم بعد انقلاب به عنوان لواطچي اعدامش کردن..اين يکي ملا کارش درست بود} …بعدم به پسر دايی بزرگه گفتيم که يه کتک مفصل نوش جون محسنه کرد..بعد اون همه حساب کارشونو کردن ..موندم اسم سلسبيل الان چيه ..عجبا..سرزمين عجايب

 

ميگن بدی ملا رو گفتی خوبيشم بگو

دمه اخوندا گرم تو يه مورد..حتی اگه ظاهري.کاسه کوزه تجمل پرستی و کاخ سازی رو جمش کردن..و يه درس ديگه که اون پخی نيستی که خودت ميگی بلکه اونی که همسايت ميگه..ملاها ما ملتو خوب ميشناسن..دمشون گرم حکومت حقشونه..تو برو صدايه امريکا هی زر زر ايدولوژی کن..زپرشک

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!