“اصولگرایی و چالش واگرایی”

حبیب الله عسگراولادی، از دیگر چهره های معروف اصولگرایان در اظهاراتی جداگانه گفت که اصولگرایان معتقد به ارزش هایی هستند که منشاء هویت و وحدت آنهاست، از آن جمله : اعتقاد به اسلام و جمهوری نظام و حفظ کرامت انسان ها و آزادی و نیز فداکاری برای نظام.

حبیب الله عسگراولادی در جای دیگری از سخنانش افزود : این اصول آنقدر عام و شامل است که اصولگرایان را در یک میدان وسیع تر به دیگر جناح ها و شخصیت های رقیب نزدیک می کند و پایه های وحدت ملی و انسجام اسلامی را در داخل شکل می دهد و می تواند به رقابت اصولگرایان با دیگر جناح ها پوشش خاصی بدهد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!