خودسوزی و یا خوردن سموم قوی کشاورزی، روش های خودکشی زنان

“تا چند سال پیش مسئله خودکشی پذیرفته شده نبود و افراد خانواده فردی که اقدام به خودکشی کرده بود سعی می کردند تا مسئله را به نوعی پنهان سازند اما متاسفانه خودکشی رفته رفته حالت طبیعی به خود می گیرد و به عنوان مرگ طبیعی پذیرفته می شود. گویا خود کشی یک روشی است طبیعی که هر انسانی ممکن است که به وسیله آن می میرد. مردم نیز به صورت عادی مراسم ختم برگزار می کنند و سایرین نیز در این مراسم شرکت می کنند. حتی شاید بتوان گفت که خود سوزی این روزها مد شده و این زنگ خطر است،چراکه گویا جامعه نسبت به خودکشی و زجر آورترین روش آن خودسوزی واکسینه شده و آن را یک فرهنگ تبدیل کرده است!”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!