دلایل کاهش بهای قیمت مواد اولیه در بازار جهانی

از سوی دیگر محافل مالی جهان و صنایع اتومبیل سازی در اروپا ، آمریکا و ژاپن همچنان در گیر نوسانات منفی بازار جهانی هستند.هم اکنون صنایع اتومبیل سازی مهم جهان با افزایش بیسابقه بهای نفت به یک باره در مقابل موج احتیاط خریداران قرار گرفته اند که برنامه ریزی آنها را برای سالهای آتی دچار مشکل کرده است و محافل پولی در اروپا و آمریکا همچنان از پیامد های شناخته نشده بحران” وامهای بازگشت نشده بانکهای آمریکا به صاحبان خانه ها رنج می برند که به گفته ای ِ بیش از یکهزار میلیارد دلار در طول تنها چند  ماه در گرداب ورشکستگی خرده مالکان و بانکها نابود شد.

 

 دکتر حسن منصور استاد اقتصاد بین الملل در انگلستان در مورد دلایل کاهش بهای قیمت مواد اولیه مورد نیاز در بازار جهانی به چند دلیل عمده اشاره میکند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!