اجلاس سه جانبۀ ایران، افغانستان و تاجیکستان

دکتر روستار ترکی استاد سابق حقوق و علوم سیاسی در پاهنتون کابل،  مقیم فرانسه،  می گوید  ایران با برگزاری این نشست  می خواهد وضعیت کنونی راعوض کند واز انزوای جهانی خارج شود.

او می گوید در سالهای اخیر شایع شده است که کشورهای غربی و ناتو در افغانستان، خیال دارند نقشۀ جغرافیائی منطقه را عوض کنند وی می افزاید ایران در تغییرات جدید می تواند در موضع خوبی قرار بگیرد . 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!