تحريم و جنگ

واژه نامه فرهنگ، تحريم را ” تحميل محدوديتهاى تجارى و مالى يک کشور بر روى کشورى ديگر به دلايل سياسى” معرفى ميکند. عملى که استفاده از آن در سالهاى اخير به يک وسيله تسلط عمده اى منطقه اى و جهانى براى مشتى از قدرتمندترين کشورهای دنيا ، خصوصا ايالات متحده آمريکا در آمده است.

با عضويت دائم در شوراى امنيت سازمان ملل، آنها در طى بيست سال اخير به آسانى تحريمات اقتصادى متعددى برعليه بيش از دوجين کشور ديگر گذرانده اند که ميان آنها يوگسلاوى قبلى، کوبا، ليبى، سومالى، ليبريا، هائيتى، عراق، و ايران را ميتوان نامبرد. در صورت مواجهه با يا ناتوانى از کسب رضايت اکثريت در شو راى امنيت ، ايالات متحده بيش از هر کشورى ديگر به طور يگانه و يک طرفه عمل کرده و از سال ١٩۴۵ تا کنون[1] ، بيش از دو سوم تمام تحريمات معرفى شده در شورا را آغاز کرده است که سه چهارمشان به صورت کاملا يک طرفه و بدون پشتيبانى يا مشارکتى معنى دار از سوى ساير ملل تحميل شده و ميشوند . اين گونه تحريمات يک جانبه و تجاوز انگيز توسط اکثر سياستمداران و اعضای کنگره آمريکا بعنوان يک فرم ديپلُماسى جايگزين جنگ بحث شده و به تصوير کشيده ميشوند.

وليکن کشورهاى روى به دريافت اين اعمال و بقيه اجتماع بين المللى به طورى فزاينده اين گونه تحريمات را غير مشروع ، تنبيه کننده و غير انسانى ديده و تردید جدى راجع به مطابقت آنها با قوانين بين المللى و انسان دوستانه و تاثيرشان بر آنان دارند. تحميل محدوديتهاى تجارى و مالى باعث بستن کارخانه ها، مزرعه ها، و معادن شده و در نتيجه درجه بندی حرفه اى جامعه را ضعيف کرده و بدين طريق تاثيرى بسيار منفى بر روى نيروهاى مخالف با هر گونه حکومت مطلقه و يا ديکتاتورى دارد.

حقيقت زشت و مستند[2] اينست که مابين پانصد هزار و يک ميليون کودک زير پنج سال عراقى جان خود را به خاطر تحريم اقتصادى شوراى امنيت بر روى مواد و تجهيزات “دوگانه” مربوط به تغذيه، بهبودى و آموزش در طى ١٢ سال قبل از تهاجم نظآمى به آن کشور از دست دادند. وليکن با وجود اين گونه مدارک هراس انگيز و تکان دهنده که ثابت کرده و ميکند که اولين قربانيان تحريم ا قتصادى کودکان، افراد مسن و بيمار هستند که کمترين مسئوليت در تعيين خط و مش دولتشان دارند، بسیاری هنوزازاستفاده آنها بصورت يک وسيله صلح آميز و موجه براى به کار بستن فشار ديپلُماتيک دفاع ميکنند.

تحريم اقتصادى خود يک نوع جنگ بيهوده و خشونت آميز است که بر اصيلترين حقوق اساسى بشر تجاوز ميکند و بايد از ابزار خط و مش خارجى همه کشورهاى متمدن جهان برداشته شود.

[1] http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions.html

[2] http://www.fourthfreedom.org/Applications/cms.php?page_id=7

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!