دستاوردهای نظام برای مردم

معلوم نيست رسانه های رژيم چرا اين تصاوير را منتشر ميکنند. به عنوان شاهدی بر,جهش های عظيم علمی, و تبديل شدن به , قدرت اول خاورميانه,؟ يا شايد برای اينکه دژخيمان دولتی را به سراغ اين دختربچه , بدحجاب, بفرستند تا سبزه اش را در چنگال های موحش خود که ياد آور داس مرگ عزرائيل است، له کند؟

http://www.farsnews.com/plarg.php?nn=M342093.jpg

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!